انواع سربرگ

سربرگ های آماده

قالب پرتو دارای سربرگ های از پیش ساخته متفاوتی می باشد.همچنین شما می توانید سربرگ اختصاصی خود را نیز طراحی کنید.

external
سربرگ نوع 1
external
سربرگ نوع 2
external
سربرگ نوع 3
external
سربرگ نوع 4
external
سربرگ نوع 5
external
سربرگ نوع 6
external
سربرگ نوع 7
external
Header Preset 8
external
سربرگ کناری 1
external
سربرگ کناری 2
external
سربرگ کناری 3

سربرگ های محتلف

قالب پرتو دارای سربرگ های از پیش ساخته متفاوتی می باشد.همچنین شما می توانید سربرگ اختصاصی خود را نیز طراحی کنید.

external
سربرگ نوع 1
external
سربرگ نوع 2
external
Header Type 3
external
سربرگ نوع 4
external
سربرگ نوع 5
external
سربرگ نوع 6
external
سربرگ نوع 7
external
سربرگ نوع 8
external
سربرگ نوع 9
external
سربرگ نوع 18
external
سربرگ نوع 19
external
سربرگ نوع 10
external
Header Type 11
external
سربرگ نوع 12
external
Header Type 13
external
سربرگ نوع 14
external
سربرگ نوع 15
external
سربرگ نوع 16
external
سربرگ نوع 17
external
سربرگ کناری